การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้
- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการลบข้อมูล
- สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
- สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

Link: https://bit.ly/kp-withdraw-consent-form-link

แบบคำขอถอนความยินยอม

    กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิถอนความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

Link: https://bit.ly/kp-withdraw-consent-form-link

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบคำขอ โปรดติดต่อ ทางอีเมล dpo@kingpower.com